Privacybeleid

1. Inleiding

Bescherming van de privacy van een individu is een fundamenteel recht. de Waal BV hecht daarom veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens op een eerlijke en wettelijke manier. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, (onder)aannemers, leveranciers, sollicitanten, websitebezoekers en andere contactpersonen beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

2. Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring is bedoeld om u inzicht te verschaffen in de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken bij het uitoefenen van onze activiteiten, of wanneer u gebruik maakt van onze website (https://dewaalverf.be/). Het heeft betrekking op alle diensten die door of aan ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

Wij verzoeken u dan ook om deze privacyverklaring aandachtig te lezen, aangezien deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van ons gegevensbeschermingsbeleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Onze website kan leiden naar andere sites van (entiteiten van) derden. Hoewel we alleen proberen te linken naar sites die onze hoge normen en respect voor privacy delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy praktijken van deze andere websites.

Weet in dat kader dat er, wanneer u onze pagina’s op Facebook, Twitter, Instagram of op LinkedIn bezoekt, al dan niet via de snelkoppeling op onze website, cookies door respectievelijk Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn verwerkt worden. Op basis daarvan kunnen wij meer informatie bekomen – op een compleet geanonimiseerde wijze – over het publiek dat onze social media pagina’s bezoekt. Voor meer informatie over waarom en hoe persoonsgegevens in dat kader verwerkt worden, verwijzen we naar het privacybeleid en de cookie policy op de websites van deze platformen: 

3. Verwerkinsverantwoordelijke

de Waal BV, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Starrenhoflaan 7A en met ondernemingsnummer 0759.395.083, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

4. Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is iedere vorm van informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn de naam van een persoon, een foto, een video-opname, een telefoonnummer, een code, een wachtwoord, een bankrekeningnummer, een verslag van een gesprek, een link met een bedrijf of andere personen, een e-mailadres, een audio-opname, een chat-gesprek, sociale media berichten, schriftelijke correspondentie, internet-gerelateerde surf-informatie, enz.

Wij kunnen deze persoonsgegevens over u verkrijgen omdat u ons deze zelf bezorgt (bv. doordat u contact met ons opneemt, door het invullen van online formulieren …) of wanneer u gebruik maakt van onze website en diensten.

Naar gelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, verwerken wij uw persoonsgegevens, zoals hieronder aangegeven.

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking.

5. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

5.1 Gegevens van klanten, leveranciers en (onder)aannemers

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers, (onder)aannemers, …, evenals van hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: persoonlijke identificatiegegevens, financiële identificatiegegevens, solvabiliteit, financiële transacties, beroepsactiviteiten, overeenkomsten en schikkingen, KBO-nummer; beeld- en audiomateriaal voor zover noodzakelijk of in het kader van een event, sociale media of marketing doeleinden.

Klanten

Leveranciers

Onderaannemers

De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van de tussen bestaande overeenkomst en het beheer van de leveranciers/(onder)aannemers, de boekhouding en marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. 

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang. Voor direct marketing activiteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

5.2 Gegevens van sollicitanten

de Waal BV verzamelt en verwerkt gegevens over u als sollicitant. We verkrijgen deze gegevens van u naar aanleiding van uw sollicitatie of daaropvolgende aanwerving (bv. contactname via brief, e-mail, telefoon …, invullen van papieren of elektronische formulieren en/of sollicitatiegesprekken). 

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben om uw sollicitatie te kunnen beoordelen en om desgevallend de latere arbeidsovereenkomst uit te voeren, zoals persoonlijke identificatiegegevens, gegevens over uw gezinssamenstelling, vrijetijdsbesteding en interesses, gegevens m.b.t. een mogelijke aanwerving, uw huidige betrekking, uw loopbaan, de beëindiging van uw voorgaande betrekkingen, uw lidmaatschap van/deelname in beroepsorganisaties … 

Het gaat daarbij onder meer om uw naam, adres, e-mailadres, hobby’s, cv, datum, reden van vertrek en beëindigingsvoorwaarden van vorige betrekkingen, referenties, …

Normaal bezorgt u ons die gegevens zelf. Uitzonderlijk zullen deze met uw instemming worden opgevraagd bij vorige werkgevers.

5.3 Gegevens van bezoekers van de website

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens indien u onze website bezoekt. Voor meer informatie over welke gegevens voor welke doeleinden worden verwerkt, verwijzen wij naar onze cookie policy onderaan deze pagina.

Vult u als websitebezoeker een van de contactformulieren op onze website in, dan verwerken wij uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoon-/gsm-nummer, e-mailadres …) met het doel gevolg te kunnen geven aan uw bericht en/of vragen. De rechtsgrond is de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (namelijk het belang om uw vragen, verzoeken en klachten op de best mogelijke wijze te behandelen).

5.4 Andere gegevens

Naast de hierboven voorziene gegevens verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, etc. 

De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

6. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard en verwerkt dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Dit betekent dat we uw gegevens gedurende de langste van de volgende perioden bewaren: (i) zo lang als nodig voor onze dagelijkse activiteit; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) het einde van de termijn waarbinnen procedures of onderzoeken kunnen worden opgestart (verjaringstermijn). 

Uw gegevens zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst, de samenwerking of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moet bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

De gegevens van sollicitanten die niet worden aangeworven, bewaren we niet, tenzij we beslissen een wervingsreserve aan te leggen. In dat geval worden de persoonsgegevens van de kandidaten nog gedurende maximum 2 jaren bewaard, tenzij zij zich hiertegen verzetten.

We hebben een retentiebeleid uitgewerkt. Gelieve ons te contacteren via onderstaande gegevens indien u meer informatie wenst te ontvangen.

7. Rechten

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

U kan voormelde rechten uitoefenen door

Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht u precies wil uitoefenen en hou er rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben. Om ongeoorloofde openbaarmaking te voorkomen, zal u ons steeds een bewijs van identiteit dienen te verschaffen. Bij voorkeur is dit de voorkant van de identiteitskaart. We willen immers zeker zijn dat we de juiste persoon helpen.

U kan ons eveneens via de bovenstaande weg eveneens contacteren indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

de Waal BV reageert in beginsel binnen vier weken na ontvangst op uw verzoek. In geval van een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van persoonsgegevens, streven wij ervnaar ernaar dit binnen 14 werkdagen uit te voeren.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn of u ontevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen (en u binnen bij ons geen gehoor zou vinden met uw bezorgdheden), staat het u vrij een klacht in te dienen bij gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) in uw rechtsgebied. 

De contactgegevens van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 274 48 00
Fax. +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

8. Doorgifte aan derden

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derden, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor, verzekeringsmaatschappijen, juridisch adviseurs, etc. en desgevallend aan hun respectieve (management)vennootschappen.

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketing bureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

9. Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen de nodige technische en organisatorische (veiligheids-)maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze zowel online als offline te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang door onbevoegde personenof kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Deze maatregelen omvatten onder meer: 

Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen die deze informatie redelijkerwijs nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Hoewel wij gepaste veiligheidsmaatregelen nemen van zodra wij uw persoonsgegevens ontvangen, is met name de overdracht van gegevens via het internet (met inbegrip van e-mail) nooit volledig veilig. Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van de aan ons of door ons verstuurde persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

In geen geval kan de Waal BV dan aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

10. Toegang door derden

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkwaardig zijn aan de bescherming voorzien in deze privacykennisgeving.

11. Nog vragen?

Indien u na het lezen van deze privacykennisgeving verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact met ons opnemen door 

Wijzigingen aan deze privacyverklaring en cookiepolicy

Wij kunnen deze privacyverklaring en de cookie policy van tijd tot tijd aanpassen en actualiseren. Iedere aanpassing die we in de toekomst doen aan deze privacyverklaring zal op deze pagina geplaatst worden.

De laatste wijziging vond plaats op 10/02/2023.

De aangepaste privacyverklaring geldt vanaf deze datum. Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de wijzigingen en toevoegingen.